Grupa Mixer
e-mail.: info@grupamixer.com

Robert Woźniak
tel.: +48 509105514
e-mail.: robert@grupamixer.com

Dorota Gaj Woźniak
tel.: +48 509410313
e-mail.: dora@grupamixer.com

Monika Ulańska
tel.: +48 790200498
e-mail.: monia@grupamixer.com